Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935)

10.12.2012, 15:00
akce14

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935), kterou přednese Mgr. Richard Vašek, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR). Přednáška se uskuteční v pondělí 10. 12. 2012 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Mgr. Richard Vašek, Ph.D. vystudoval historii na FF UK v Praze, kde rovněž absolvoval doktorské studium českých dějin. Věnuje se dějinám meziválečného Československa se zaměřením na osobnosti T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Vedle dějin české politiky se věnuje ediční činnosti v dlouhodobém projektu edic Masarykových spisů a korespondence.

Výběr z publikací:

Vybraná bibliografie: VAŠEK, Richard (ed.): Prezident Beneš v letech 1935–1938. Studie a edice dokumentů. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2008.

VAŠEK, Richard: Cesta prezidenta Beneše na Slovensko v roce 1936 a její ohlas v českém a slovenském tisku, Historický časopis 59/2011, č. 4, s. 705–733.

VAŠEK, Richard: „Vždyť hlína na hrobě v Lánech dosud neoschla.“ Ke sporům o Masarykovu anonymní publicistiku z let 1937–1938, In: Dagmar HÁJKOVÁ, Luboš VELEK a kol., Historik nad šachovnicí dějin. K pětasedmdesátinám Jana Galandauera, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Filozofická fakulta UK, 2011, s. 236–262.

VAŠEK, Richard: Karel Kramář v Masarykových anonymních textech a polemikách po roce 1918. Moderní dějiny, Suplementum 2 (2009), s. 441–462. Mgr.

pdf Pozvánka