Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945

11.4.2011, 15:00
akce9

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Hany Klamkové "Nepokradneš! Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945", která se uskuteční v pondělí 11. 4. 2011 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 2. patře v místnosti č. 206. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Hana Klamková, Ph.D. je absolventkou doktorského studia moderních dějin na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Studovala rovněž na Středoevropské univerzitě v Budapešti. V rámci svého výzkumu získala několik prestižních stipendií, např. H. Revson Foundation Fellowship (United States Holocaust Memorial Museum) a Felix Posen Doctoral Fellowship (Hebrejska univerzita v Jeruzalémě). Zabývá se moderními formami antisemitismu a postoji většinového obyvatelstva k židovské otázce na Slovensku v době druhé světové války a v poválečném Československu.

Publikace vztahující se k tématu přednášky:

Slovakizácia židovského majetku: proces zainteresovania slovenskej spoločnosti na tzv. židovskej otázke, in Arizácie, zost.: Nižňanský, Edurard - Hlavinka, Ján. Br., Katedra všeobecných dejín FF UK a Dokumentačné stredisko holocaustu vo vyd. Stimul 2010, s. 113-141.

The Universality of Anti-Semitism and the Uniqueness of the Holocaust: Slovakia as a Case Study, in Historický časopis, 2010, roč. 58, Supplement, s. 83-107.

Všeobecnosť antisemitizmu a jedinečnosť holokaustu: príklad Slovenska, in Historický časopis, roč. 57, 2009, č. 4, s. 679-702.

Nálady a postoje slovenskej spoločnosti k tzv. židovskej otázke v rokoch 1940-1943, in Od Salzburgu do vypuknutia povstania. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VIII, zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, zost. Peter Sokolovič, Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, s. 93-110.

Protižidovská propaganda: dehumanizácia Židov na stránkach Gardistu (1939-1942), in Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938-1945. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VII, zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, zost. Peter Sokolovič, Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, s. 351-360.

Fotografie z přednášky:

pdf Pozvánka