News:

10.12.2012| Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935) Více...

8.10.2012| Daniel Jetel(Universität Zürich): Přes Ženevu k bezpečnosti státu? Zahraniční politika první Československé republiky a Společnost národů 1919–1938 Více...

14.5.2012| Chad Bryant(University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848) Více...

23.4.2012| Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938) Více...

27.9.2011| Konference Zde...

9.5.2011| Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926 Aktuální přednáška našeho cyklu Více...

11.4.2011| Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945 Více...

21.3.2011| Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. Více...

28.2.2011| Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“ První přednáška v novém roce. Více...

29.11.2010| René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten? -Poslední letošní přednáška našeho cyklu. Více...

25.10.2010| Volker Mohn a Petr Karlíček: Edvard Beneš v politické karikatuře - Po delší době opět přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

20.9.2010| Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky. Více...

28.6.2010| Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938 - Přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

21.6.2010| Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret - Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

17.5.2010| Přednáška Marco Zimmermanna - Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung. Více...

26.4.2010| Thomas Oellermann Více než jen politická strana - Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“,

28.2.2011, 15:00
akce7

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Miroslava Šeptáka „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“, která se uskuteční v pondělí 28. 2. 2011 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 3. patře v zasedací místnosti ÚČL AV ČR. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

PhDr. Miroslav Šepták vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2008 působí jako interní doktorand Ústavu světových dějin na téže instituci. V rámci stipendijního programu AKTION–Spolupráce ve vědě Česká republika-Rakousko absolvoval badatelské pobyty na Institutu pro východoevropské dějiny a Institutu pro dějiny na vídeňské univerzitě. Absolvoval rovněž výzkumný pobyt v Politickém archivu Zahraničního úřadu a ve Spolkovém archivu v Berlíně. Badatelsky se zabývá československou meziválečnou zahraniční politikou, dějinami německy mluvících zemí ve 20. století, jejich politickým a stranickým systémem a současnými česko-rakouskými vztahy.

Výběr z publikací:

Jednání československé diplomacie s Německem v letech 1936-1937, in: Historický obzor 17, 2006, č. 1-2 , s. 31-41.

Julius Curtius a německo-rakouská celní unie v roce 1931, in: Slovanský přehled 94, 2008, č. 3, s. 357-371.

Místo Rakouska v české (československé) zahraniční politice, in: Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu, ed. Michal Kořan a kol., Praha 2009, s. 44-55.

Edice dokumentů k československé meziválečné zahraniční politice. Současný stav a budoucí perspektivy, in: Prameň – jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výzkume, ed. Alena Feriancová, Miroslav Glejtek, Nitra 2010, s. 149-159. Vybrané aspekty maďarské zahraniční politiky na počátku 30. let 20. století, in: Slovanský přehled 96, 2010, č. 3-4, s. 263-282.

Panevropa nebo anšlus? Zahraničně-politické pozadí německo-rakouské celní unie v roce 1931, in: Dvacáté století/The Twentieth Century 2, 2010, č. 1, s. 39-56.

Fotografie z přednášky:

pdf Pozvánka