News:

10.12.2012| Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935) Více...

8.10.2012| Daniel Jetel(Universität Zürich): Přes Ženevu k bezpečnosti státu? Zahraniční politika první Československé republiky a Společnost národů 1919–1938 Více...

14.5.2012| Chad Bryant(University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848) Více...

23.4.2012| Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938) Více...

27.9.2011| Konference Zde...

9.5.2011| Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926 Aktuální přednáška našeho cyklu Více...

11.4.2011| Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945 Více...

21.3.2011| Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. Více...

28.2.2011| Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“ První přednáška v novém roce. Více...

29.11.2010| René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten? -Poslední letošní přednáška našeho cyklu. Více...

25.10.2010| Volker Mohn a Petr Karlíček: Edvard Beneš v politické karikatuře - Po delší době opět přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

20.9.2010| Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky. Více...

28.6.2010| Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938 - Přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

21.6.2010| Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret - Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

17.5.2010| Přednáška Marco Zimmermanna - Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung. Více...

26.4.2010| Thomas Oellermann Více než jen politická strana - Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945

11.4.2011, 15:00
akce9

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pracovní kolektiv grantového projektu „Edvard Beneš, Němci a Německo“ si vás dovoluje pozvat na přednášku Hany Klamkové "Nepokradneš! Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945", která se uskuteční v pondělí 11. 4. 2011 od 15:00 v budově Masarykova ústavu a Archivu AV ČR v ulici Na Florenci 3 ve 2. patře v místnosti č. 206. Jedná se o přednášku z přednáškového cyklu pořádaného v rámci výše jmenovaného grantového projektu. Pozvánku na přednášku naleznete v příloze.

Hana Klamková, Ph.D. je absolventkou doktorského studia moderních dějin na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Studovala rovněž na Středoevropské univerzitě v Budapešti. V rámci svého výzkumu získala několik prestižních stipendií, např. H. Revson Foundation Fellowship (United States Holocaust Memorial Museum) a Felix Posen Doctoral Fellowship (Hebrejska univerzita v Jeruzalémě). Zabývá se moderními formami antisemitismu a postoji většinového obyvatelstva k židovské otázce na Slovensku v době druhé světové války a v poválečném Československu.

Publikace vztahující se k tématu přednášky:

Slovakizácia židovského majetku: proces zainteresovania slovenskej spoločnosti na tzv. židovskej otázke, in Arizácie, zost.: Nižňanský, Edurard - Hlavinka, Ján. Br., Katedra všeobecných dejín FF UK a Dokumentačné stredisko holocaustu vo vyd. Stimul 2010, s. 113-141.

The Universality of Anti-Semitism and the Uniqueness of the Holocaust: Slovakia as a Case Study, in Historický časopis, 2010, roč. 58, Supplement, s. 83-107.

Všeobecnosť antisemitizmu a jedinečnosť holokaustu: príklad Slovenska, in Historický časopis, roč. 57, 2009, č. 4, s. 679-702.

Nálady a postoje slovenskej spoločnosti k tzv. židovskej otázke v rokoch 1940-1943, in Od Salzburgu do vypuknutia povstania. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VIII, zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, zost. Peter Sokolovič, Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009, s. 93-110.

Protižidovská propaganda: dehumanizácia Židov na stránkach Gardistu (1939-1942), in Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938-1945. Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov VII, zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, zost. Peter Sokolovič, Bratislava: Ústav pamäti národa, 2008, s. 351-360.

Fotografie z přednášky:

pdf Pozvánka