News:

10.12.2012| Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935) Více...

8.10.2012| Daniel Jetel(Universität Zürich): Přes Ženevu k bezpečnosti státu? Zahraniční politika první Československé republiky a Společnost národů 1919–1938 Více...

14.5.2012| Chad Bryant(University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848) Více...

23.4.2012| Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938) Více...

27.9.2011| Konference Zde...

9.5.2011| Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926 Aktuální přednáška našeho cyklu Více...

11.4.2011| Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945 Více...

21.3.2011| Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. Více...

28.2.2011| Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“ První přednáška v novém roce. Více...

29.11.2010| René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten? -Poslední letošní přednáška našeho cyklu. Více...

25.10.2010| Volker Mohn a Petr Karlíček: Edvard Beneš v politické karikatuře - Po delší době opět přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

20.9.2010| Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky. Více...

28.6.2010| Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938 - Přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

21.6.2010| Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret - Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

17.5.2010| Přednáška Marco Zimmermanna - Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung. Více...

26.4.2010| Thomas Oellermann Více než jen politická strana - Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

Miroslav Kuntt

Miroslav Kuntt

Period as a minister

kunstat@mua.cas.czPhDr. Miroslav Kuntt, Ph.D. (born 1959)

1977-1982 Faculty of Philosophy, Charles University, studies of archival and historical sciences

20022004: doktorandsk studium na FSV UK (mezinrodn teritoriln studia) pod vedenm Prof. PhDr. Jana Kena, DrSc.

1983-1992 - Archives of the Charles University and Institute for University History (Research Worker and Research Scholar Aspirant)

1992: vdeck pracovnk v Archivu Univerzity Karlovy a stavu djin Univerzity Karlovy

1993-1998 - Office of the President of the Czech Republic, Foreign Policy Department (1998-2003 member of the external staff of this department)

1994 present Charles University Prague, Faculty of Social Sciences, Institute of International (Area) Studies - Department of German and Austrian Studies (1999-2002 head of this department)

2003-2004 Research Center for History of Science, Institute for Contemporary History AS CR and Charles University

2008 present, Masaryk Institute and Archive AS CR, Head of the Department of the History of Academy of Sciences

Specialization:

Czech German and Czech-Austrian Relations; Czech and German church and religious History; History of universities and science

Participation in grant projects and scholarship:

1985 Ruprecht-Karls-Universitt, Heidelberg

1989 Inter-University Center, Dubrovnik

1991 Austrian Institute for South and East Europe, Vienna: Scholarship of Konstantin Jireek

1993-1994 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitt, Bonn Deutscher Bundestag, Bonn

1994 present : repeteadly short term visits at Heinrich-Heine-Universitt, Dsseldorf (DAAD-scholarship for support of German Studies in the Czech Republic)

2000 Christian-Albrechts-Universitt Kiel

Select bibliography:

Star letopisy esk. Materil a zmnky diplomatick povahy, diplomov prce obhjen na FF UK, rkp. Praha 1981, 242 s;

Institucionln vvoj eskch vysokch kol vzniklch po roce 1945. Zprvy Archivu Univerzity Karlovy 7, 1985, s. 160173;

Stavebn a umleck promny Karolina v 19. a 20. stolet. Acta Universitatis Carolinae Historia Universitatis Carolinae Pragensis 26/1, 1986, s. 85106.

Schola artistica Beuronensis. Nad tvorbou posledn hieratick dlny v echch, Pamtky stednch ech 2, 1987, s. 7996, 162166;

(with: DUCHOOV, Jindra) : Jan Evangelista Purkyn a prask univerzita . In: Jan Evangelista Purkyn a jeho doba, Brno 1988, s. 7682;

Monumentum Imperatoris. Pomnk csae Karla IV. na Kiovnickm nmst v Praze. In: Prvouniverzitaspolenost (rozmn. sbornk k 60. narozeninm Karla LITSCHE), Praha 1989, s. 7599; rozen a doplnn verze vyla tiskem v AUC-HUCP v roce 2000 (viz ne);

Praha a ernovice 18751918. Hlvkovy stavby v ernovicch jako vraz duchovn a kulturn komunikace mezi echami a Bukovinou , Acta Polytechnica 4 (VI/2), 1990, s. 2330.

Die Prager Burschenschaft von 1819. In: Studentische Burschenschaften und brgerliche Umwlzung (vyd. H. ASMUS), Berlin 1992, s. 101105;

Die Theologische Fakultt der Prager Karls-Universitt nach 1945. In: Archivpraxis und Historische Forschung (vyd. K. MHLBERGER), Wien 1992, s. 227238;

Prahou svatojanskou. Prask informan sluba, Praha 1992, 32 s.;

Epilog djin teologick fakulty bv. Nmeck univerzity v Praze 19381945 . In: Traditio et Cultus. Miscellanea historica bohemica Miloslao VLK, archiepiscopo Pragensi, ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata (vyd. Z. HLEDKOV), Praha 1993, s. 241252;

Historick stereotypy v souasnch esko-rakouskch vztazch . In: esk lev a rakousk orel v 19. stolet (vyd. Z. HOJDA a R. PRAHL), Praha 1996, s. 197201, 329330;

Dialogue difficile dans un cadre flou. Rflections sur les relations tchco-allemandes aprs le Tournant. In: Documents Revue des questions allemandes LI/2, 1996, s. 1624;

Deutsch-Tschechische Beziehungen Deutsch-Tschechischer Dialog? In: Transodra Deutsch-Polnisches Bulletin 1213/1996, s. 2029 (t v poltin v v soubnm polskm vydn);

Teologick fakulta 18021847, 18481882, 18821918 . In: Djiny Univerzity Karlovy III/ 18021918, vyd. Jan HAVRNEK, Praha 1997, s. 3238, 118124, 207213;

esk republika a Nmecko ped Maastrichtem II (Die Tschechische Republik und Deutschland vor Maastricht II). In: ei a Nmci cestou dialogu /Deutsche und Tschechen Weg des Dialogs, red. R. ERHART , Praha 1997, s. 114129;

(with: EZANKOV, Ivona): esko-nmeck vztahy po pdu elezn opony. Dokumentace k esko-nmeckm vztahm 19891997. S vodem Jiho Dienstbiera. Seity Rady pro mezinrodn vztahy 1/1997. Praha 1997, 72 strany;

Teologick fakulta 19181945; Katolick teologick fakulta 19451990; Evangelick teologick fakulta; Husitsk teologick fakulta; Obnova Karolina a dalch historickch budov Univerzity Karlovy . In: Djiny Univerzity Karlovy IV/19181990, vyd. Z. POUSTA a J. HAVRNEK, Praha 1998, s. 6168, 341368;

Nmecko a esk republika ; In: Vztahy Spolkov republiky Nmecko ke sttm stedn Evropy od roku 1990 (, vyd. V. HANDL, J.HON, O. PICK), Praha 1998, s. 197214;

Czech-German Re lations after the Fall of the Iron Curtain. Czech Sociological Review, 2, 6 (1998), s. 149-172;

Portrtn ada rektor bv. Nmeck univerzity v Praze 19181945 . In: Pamtky Univerzity Karlovy, vyd. J. PETR , S. 199200, 229231 (Katalog) + 18 obr.

Tschechen und Deutsche nach 1945. Versuche einer Annherung in schwieriger Zeit. In: DAHM, Ch.TEEBARTH, H-J. (Hrsg.): Die Bundesrepublik Deutschland und die Vertriebenen. Fnfzig Jahre Eingliederung, Aufbau und Verstndigung mit den Staaten stlichen Europas, Bonn 2000, s. 133144;

Monumentum Fundatoris. Pomnk csae Karla IV. k 500. vro zaloen prask univerzity. In: Acta Universitatis Carolinae Pragensis Historia Universitatis Carolinae Pragensis 40/12, 2000, s. 3952;

The Theological Faculty 18021848;The Theological Faculty 18481891; The Theolgical Faculty 18911918; The Theological Faculty 19181939; The Theological Faculties 19451990. In: HAVRNEK, J.POUSTA, Z.(edd.) A History of Charles University, Volume II (18021990), Prague 2001, s. 3540, 8991, 133135, 205207, 303305;

Od Vltavy k Neckaru. Akademick peregrinace mezi praskou a heidelberskou univerzitou v prbhu esti stalet. In: PEEK, J. TMA, O.(edd.), O djinch a politice. Janu Kenovi k sedmdestinm, st nad Labem 2001, s. 7198;

Slovensk reflexe stedn Evropy a jej tradice; Slovensk Visegrd; Pohledy zven: Rakousko, Nmecko. In: VYKOUKAL, Ji a kol.:Visegrd: monosti a meze stedoevropsk spoluprce. Praha: Dokon, 2002 (vylo v noru 2003), s. 117123, 236267, 315325, 351367 + poznmky s. 379380, 394398, 400402, 404405 (celkem 78 stran), ISBN 80-86569-34-9;

Die demokratischen Umbrche und der Prager Frhling in der Tschechoslowakei jeweils 12 Jahre spter. In: VEEN, Hans-Joachim (ed.): Nach der Diktatur . Demokratische Umbrche im Europa zwlf Jahre spter. Kln-Weimar-Wien: Bhlau Verlag, 2003, s. 7585, ISBN 3-412-03603-X;

Deset let bez eskoslovenska. ei, Slovci a jejich stty z perspektivy roku 2002. In: Integrace .1(2003), s. 1921; dostupn t elektronick verze sub www.integrace.cz, ISSN 12129771;

Vor dem EU-Eintritt. Erwartungen und Probleme aus der Sicht der Tschechischen Republik.In: Zur Debatte/ Themen der Katholischen Akademie in Bayern ro.33, .1 (2003), s. 2224, ISSN 01796659;

(with: KOPEEK, Michal): Sudetonmeck otzka v esk akademick debat po roce 1989. Vydan studie pro Soudob djiny X/3,2003, s.293318, resum s.442443, ISSN 12107050.

Ecclesia universalis versus Ecclesia nationalis ? Cesta k rozdlen prask teologick fakulty roku 1891. In: Msto nrodnch jazyk ve vchov, kolstv a vd v habsbursk monarchii 18671918 , edd. Harald BinderBarbora KivohlavLubo Velek (Prce z djin vdy sv. 11), Praha 2003, s. 241246, nmeck resum s. 727728; ISBN 80-7285-027-X, ISSN 1213-1199.

ei, Nmci a Slovci v nov stedn Evrop. Star sousedstv a nov monosti stedoevropsk spoluprce . Disertan prce obhjen na Institutu mezinrodnch stud UK-FSV, Praha 2004, 244 s. (publikace se pipravuje pro nakladatelstv Karolinum).

Moldau Vltava. Strom im Herzen Bhmens. OST-WEST. Europische Perspektiven, 5.Jhg., 2004, Heft 3, s. 208215. ISSN 14392089.

Auf den Spuren der Praga austriaca. In: Krnten und Bhmen/Mhren/Schlesien, Archiv fr vaterlndische Geschichte und Tophographie, ed. Claudia Frss-Ehrfeld, Bd. 90, Verlag des Geschichtsvereins fr Krnten, Klagenfurt 2004, s.221236, ISBN 3-85454-105-8.

Mezinrodn teritoriln studia (area studies) na Karlov univerzit v Praze, esko-slovensk historick roenka 2003 (= sbornk refert z eskho historickho fra v Bratislav 9.4.2003, ed. V. Gonc), Masarykova univerzita, Brno 2004, s. 201208,ISBN 80-210-3298-7 (bro.)

Bilder der Vergangenheit in den Reden der ersten drei kommunistischen Prsidenten der Tschechoslowakei. In: Cornelissen, Christoph Peek, Ji Holec, Roman (Hg.), Diktatur Krieg Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945 (Verffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Bd. 13, Klartext-Verlag, Essen 2005, s. 149171, ISBN 3-89861-430-1;

esko-rakousk paralely: sbliovn soused, kter nen pmoar. In: O. Pick V. Handl (eds.), Zahranin politika esk republiky 19932004. spchy, problmy a perspektivy, stav mezinrodnch vztah, Praha 2004, s. 8390, ISBN 80-86506-39-8;

Die neuere bhmische und mhrische Kirchengeschichte in der sudetendeutschen Geschichtsschreibung nach 1945. In: Kostln, Antonn Velkov, Alice (edd.), Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 19181989 (Prce z djin vdy Studies in the History of Sciences and Humanities, sv. 17), G plus G, Praha 2004, s. 154167; ISBN 80-86103-81-1 (G plus G), ISSN 1213-1199;

Die neue Ostpolitik der BRD und die Tschechoslowakei. In: Fiszer, Jzef Holzer, Jerzy (eds.), Recepcja Ostpolitik w RFN i w krajach bloku komunistycznego (Polska, ZSRR, NRD, Czechosowacja, Wngry), Instytut Studiw Politicznych Polksiej Akademii Nauk Fundacja im. Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, Warszawa 2004, s. 4353; ISBN 83-88490-65-6;

(with: KOPEEK, Michal) Die so genannte sudetendeutsche Frage im tschechischen akademischen Diskurs nach 1989. In:Reif, Elisabeth Schwarz Ingrid (Hrsg.), Zwischen Konflikt und Annherung. Ein interdisziplinres Friedensprojekt zum Thema Interkulturelle Kommunikation mit Tschechien, Wien-St.Plten 2005, s. 84114 ; ISBN 3-9501771-1-6;

Ped branami Vstavit. Glosy ke stavebnmu a umleckmu rozvoji Prahy 7 na sklonku 19. stolet. In: Svato, Michal Velek, Lubo Velkov, Alice Godsey, William D., Jr. Melville, Ralph (edd.), Magister Noster. Sbornk stat vnovanch in memoriam prof. PhDr. Janu Havrnkovi, CSc. Praha, Karolinum 2005, s. 565572 ; ISBN 80-246-0753-0;

Politischer Katholizismus und Kommunismus in der Tschechoslowakei. In: Peek, Ji Kaiserov, Kristina (edd.), Viribus unitis. Nedosti bylo Jana Kena (Janu Kenovi k ptasedmdestinm), st nad Labem, Albis international 2005 [vylo 2006], s. 247260; ISBN 80-86971-03-1 ; EAN 978-80-86971-03-2;

Katolicismus mezi universalismem, partikularismem a autonomi. Pspvek k typologii stedoevropsk nboensk kultury, Prask sociln vdn studie (Prague Social Science Studies), Teritoriln ada TER-022 (2006), Praha 2006, 40 stran; ISSN 1801-5999.

Soudob crkevn djiny (kirchliche Zeitgeschichte) v nmecky mluvcch zemch a jejich aktuln tmata, Acta Universitatis Carolinae Studia territorialia (AUC-ST), Sv. VIII, 2005 [vylo 2006] = sbornk prac IMS FSV UK Souasn situace historiografi soudobch djin v Evrop a USA (uspodal Ji Peek), pspvky ze stejnojmenn konference, konan v rmci vzkumnho zmru AD MSM 112300001. Praha, Karolinum 2006, s. 117130; ISBN 80-246-1238-0; ISSN 1213-4449;

Ke vztahu katolick a sudetonmeck identity mezi svtovmi vlkami a po roce 1945. In: K. Kaiserov M. Vesel (eds.), Nrod msto Boha v 19. a prvn polovin 20.stolet. Univerzita J.E. Purkyn, st nad Labem 2006 (vylo v lednu 2007), s. 181191, ISBN 80-7044-777-X.

Fremd- und Feindbilder der Deutschen in der tschechischen innenpolitischen Instrumentalisierung nach 1989. In: Bingen, Dieter Loew, Peter Oliver Wycicki, Kazimierz (Hgg.), Die Destruktion des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremd- und Feindbilder Polen, Tschechien, Deutschland und die Niederlande im Vergleich, 19002005 (= Verffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt, Hgg. von D. Bingen und P. O. Loew, Bd. 24), Wiesbaden, Harrasowitz Verlag 2007, s. 114128; ISSN 0945-5515; ISBN 978-3-447-05488-1.

(with: KOPEEK, Michal): Die Zwangsumsiedlung der Sudetendeutschen als Thema der tschechischen akademischen Debatte. In: Faulenbach, Bernd Jelich, Franz-Josef (Hgg.), Transformationen der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989 (= Geschichte und Erwachsenenbildung, Hgg. von B. Faulenbach und F.-J. Jelich, Bd. 21), Essen, Klartext Verlag 2006 (vylo v noru 2007), s. 139166; ISBN 978-3-89861-755-0.

(with: LEMBERG, Hans): Zur tschechischen Erinnerungskultur. In: Faulenbach, Bernd Jelich, Franz-Josef (Hgg.), Transformationen der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989 (= Geschichte und Erwachsenenbildung, Hgg. von B. Faulenbach und F.-J. Jelich, Bd. 21), Essen, Klartext Verlag 2006 (vylo v noru 2007), s. 113123; ISBN 978-3-89861-755-0.

(with: PEEK, Ji LEMBERG, Hans): Der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit und ihren Opfern seit 1989. In: Faulenbach, Bernd Jelich, Franz-Josef (Hgg.), Transformationen der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989 (= Geschichte und Erwachsenenbildung, Hgg. von B. Faulenbach und F.-J. Jelich, Bd. 21), Essen, Klartext Verlag 2006 (vylo v noru 2007), s. 165187; ISBN 978-3-89861-755-0.

Nov nmeck vlda a morln-historick dimenze esko-nmeckch vztah. Mezinrodn vztahy, ro. 42 (2007), s. 1, s. 4865; ISSN-0323-1844.

Platnost Postupimsk dohody pi jednn o deklaraci. In: Louek, Marek (ed.), esko-nmeck deklarace. Deset let pot (s pedmluvou Vclava Klause). Sbornk Centra pro ekonomiku a politiku Ekonomikaprvopolitika sv. 57 (2007), Praha, CEP 2007, s. 135145; ISBN 978-80-86547-66-4; ISSN 1213-3299.

sterreich und seine Nachbarn: die Tschechoslowakei. In: Koch, Klaus Rauscher, Walter Suppan, Arnold Vyslonzil, Elisabeth (Hgg.), Von Saint-Germain zum Belvedere. sterreich und Europa 19191955 (Auenpolitische Dokumente der Republik sterreich 19181938, AD, Hg. von A. Suppan, Sonderband), Wien Mnchen 2007, s. 221237; Verlag fr Geschichte und Politik in Veritas Bildungsverlag, Wien: ISBN 978-3-7028-0441-1, souasn Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Mnchen: ISBN 978-3-486-58378-6.

Povlen obrazy minulosti u prvnch t komunistickch prezident. In: Cornelien, Christoph Holec, Roman Peek, Ji (eds.), Diktatura vlka vyhnn. Kultury vzpomnn v eskm, slovenskm a nmeckm prosted od roku 1945, st nad Labem, esko-nmeck komise historik /Albis International 2007, s. 139158. ISBN 978-80-86971-33-9.

Widerspruch von Tradition und Moderne ? Prolegomena zum Verhltnis von sudetendeutscher Identitt und Katholizismus im 20. Jahrhundert. In: Zckert, Martin Hlzlwimmer, Laura (Hgg.), Religion in den bhmischen Lndern 19381948. Diktatur, Krieg und Gesellschaftswandel als Herausforderungen fr religises Leben und kirchliche Organisation (Verffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 115), Mnchen, R. Oldenbourg Verlag 2007, s. 4971. ISBN 978-3-486-58375-5.

Sudetendeutsche Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultt der ehemaligen Deutschen Universitt in Prag. In: Albrecht, Stefan Mal, Ji Melville, Ralph (Hgg.), Die sudetendeutsche Geschichtsschreibung 19181960. Zur Vorgeschichte und Grndung der Historischen Kommission der Sudetenlnder (Verffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 114), Mnchen, R. Oldenbourg Verlag 2007 (vylo 2008), s. 6170. ISBN 978-3-486-58374-8.

K souasn nmeck reflexi sekularizanho paradigmatu. Crkevn djiny, ro. 1 (2008), s. 1, s. 1235. ISSN 1803-0068.

Katolicismus mezi universalismem, partikularismem a autonomi pspvek k typologii stedoevropsk nboensk kultury. Acta Universitatis Carolinae Studia territorialia XIII (2008), s. 249282. ISSN 1213-4449.

Rozdlen eskoslovenska. In: Heiss, Gernot Krlov, Kateina Peek, Ji Rathkolb, Oliver (eds.), esko a Rakousko po konci studen vlky. st nad Labem, Kristina Kaiserov Albis international 2008, s. 2340. ISBN 978-80-86971-95-7.

(with: HANDL, Vladimr): Stedn Evropa v zahranin politice esk republiky. In: Heiss, Gernot Krlov, Kateina Peek, Ji Rathkolb, Oliver (eds.), esko a Rakousko po konci studen vlky. st nad Labem, Kristina Kaiserov Albis international 2008, s. 6178. ISBN 978-80-86971-95-7.

Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung 19181938/1945. In: Schulze Wessel, Martin Zckert, Martin (eds.): Handbuch der Religions- und Kirchegeschichte der bhmischen Lnder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. Mnchen Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2009, s. 237266. ISBN 978-3-486-58957-3.

Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung 19451990. In: Schulze Wessel, Martin Zckert, Martin (eds.): Handbuch der Religions- und Kirchegeschichte der bhmischen Lnder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. Mnchen Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2009, s. 787808. ISBN 978-3-486-58957-3.

Role kesanskch crkv v rekoncilianch procesech ve stedn Evrop polsko-nmeck a esko-nmeck ppad. Mezinrodn vztahy 44 (2009), .3, s. 5-32. ISSN-0323-1844.

Historikov mezi Prahou a Vdn. esko-rakousk komise historik a jej pedchdci. Prce z djin Akademie vd 1 (2009), .1, s. 1-15. ISSN 1803-9448.

Sekularizan paradigma a modern crkevn a nboensk djiny. In: Fasora, Luk Hanu, Ji Mal, Ji (eds.): Sekularizace venkovskho prostoru v 19. stolet. Brno Matice Moravsk a Historick stav AV R, v.v.i. 2009 (Edice Zem a kultura ve stedn Evrop, sv. 10), s. 13-31. ISBN 978-80-86488-55-4, souasn t ISBN 978-80-7286-144-6.

Die Teilung der Tschechoslowakei. In: Heiss, Gernot Krlov, Kateina Peek, Ji Rathkolb, Oliver (Hrsg.), Tschechien und sterreich nach dem Ende des Kalten Krieges. Auf getrennten Wegen ins neue Europa. st nad Labem, Kristina Kaiserov Albis international 2009, s. 247-266. ISBN 978-80-86971-91-9.

with: HANDL, Vladimr: Mitteleuropa in der Auenpolitik der Tschechischen Republik. In: Heiss, Gernot Krlov, Kateina Peek, Ji Rathkolb, Oliver (Hrsg.), Tschechien und sterreich nach dem Ende des Kalten Krieges. Auf getrennten Wegen ins neue Europa. st nad Labem, Kristina Kaiserov Albis international 2009, s. 287-304. ISBN 978-80-86971-91-9.

Emil Utitz (1883-1956). mua.cas.cz Zpravodaj Masarykova stavu a Archivu Akademie vd R, v.v.i., 1 (2009), s. 26-29. ISSN 1803-8743 (Print); ISSN 1803-8751 (Online).