News:

10.12.2012| Richard Vašek: Prezident Masaryk jako anonymní publicista (1918–1935) Více...

8.10.2012| Daniel Jetel(Universität Zürich): Přes Ženevu k bezpečnosti státu? Zahraniční politika první Československé republiky a Společnost národů 1919–1938 Více...

14.5.2012| Chad Bryant(University of North Carolina at Chapel Hill): Vidím město historické: Nationalism, Modernization, and the City in Karel Vladislav Zaps „Průwodce po Praze“ (1848) Více...

23.4.2012| Vít Strobach : Židé jako dobří Češi, děti Svaté země či proletáři? Politika židovské identity v českých zemích (1860 – 1938) Více...

27.9.2011| Konference Zde...

9.5.2011| Alena Feriancová: Neľahké susedstvo:koncept bezpečnosti v československo-nemeckých vzťahoch 1918-1926 Aktuální přednáška našeho cyklu Více...

11.4.2011| Hana Klamková: „Nepokradneš!“ Židovský majetok ako prostriedok zainteresovania väčšinovej spoločnosti na židovskej otázke na Slovensku, 1938-1945 Více...

21.3.2011| Miloslav Szabó: „Židovská otázka“ na Slovensku v prvých rokoch Československej republiky. Více...

28.2.2011| Miroslav Šepták: „Edvard Beneš a československo-rakouské diplomatické a politické vztahy v meziválečném období“ První přednáška v novém roce. Více...

29.11.2010| René Küpper: Beneš und die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei zwischen Pariser Friedenskonferenz und Münchener Abkommen: Das Scheitern guter Absichten? -Poslední letošní přednáška našeho cyklu. Více...

25.10.2010| Volker Mohn a Petr Karlíček: Edvard Beneš v politické karikatuře - Po delší době opět přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

20.9.2010| Ines Koeltzsch: ,Ich quatsche herum und niemand versteht mich.‘ Jazyková politika magistrátu a každodenní jazyková praxe v Praze za První republiky. Více...

28.6.2010| Detlef Brandes: Beneš und die Sudetendeutschen im Jahre 1938 - Přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

21.6.2010| Benjamin Frommer: Osudný a ostudný dekret - Další přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

17.5.2010| Přednáška Marco Zimmermanna - Lodgman von Auen und seine politische Karriere in der Ersten Republik. Eine Geschichte der Verweigerung. Více...

26.4.2010| Thomas Oellermann Více než jen politická strana - Úvodní přednáška z přednáškového cyklu grantového projektu Edvard Beneš, Němci a Německo. Více...

Different Images: Perceptions of Edvard Beneš in Czech and European Contexts/ Unterschiedliche Bilder: Wahrnehmungen Edvard Benešs in tschechischen und europäischen Kontexten


13. a 14. října 2011 - Goethe Institut v Praze


 • Dvoudenní program uspořádal Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s mnichovským Collegiem Carolinem a Geothe-Institutem v Praze. Konference byla součástí našeho grantového projektu a zároveň badatelského záměru Reného Küppera z Collegia Carolina Projektmitarbeiter Minderheitenpolitik Edvard Beneš. Problematice pojmu a konceptu obrazu je v posledních desetiletích věnována velká pozornost vědecké obce. Námět se proto zaměřil na pohledy hodnotící veřejné i soukromé působení Edvarda Beneše, na jejich individuální či kolektivní vytváření. Tématem konference měl přitom být nejen obraz Edvarda Beneše v české a německé společnosti, ale i jeho reflexe v celoevropském rámci.

 • Konferenci slavnostně zahájil Heinrich Blömeke, ředitel Geothe-Institutu v Praze.

  V úvodu shrnul Martin Shulze-Wessel z Collegia Carolina mnohavrstevné interpretace Benešova života.


 • První sekce referátů byla věnována obrazu Edvarda Beneše v politickém diskurzu. Manfred Alexander nastínil vývoj hodnocení Edvarda Beneše německými diplomaty od konce světové války do nástupu Hitlera.
 • Miroslav Šepták pojednal o obrazu EB v rakouských nevydaných diplomatických dokumentech z třicátých let.

  Vít Smetana sledoval obraz Edvarda Beneše v očích britských a amerických diplomatů během posledních deseti let jeho života.

  Marck Cornwall věnoval svůj příspěvek rozboru obrazu Edvarda Beneše v očích henleinovského hnutí.

  Referát Detlefa Brandese shrnul vývoj vztahu sudetoněmeckých sociálních demokratů k Benešovi.

  René Küpper se zmínil o protektorátní konstrukci Beneše jako „veřejného nepřítele č. 1“.

  Michal Pehr představil obraz Beneše v období „socializující demokracie“ třetí republiky.

  Obrazem Edvarda Beneše v českém politickém diskurzu po roce 1989 se zabýval Miroslav Kunštát.

  Tobias Weger se zabýval „démonizováním“ Beneše v sudetoněmeckém diskurzu po roce 1989.

  Na závěr panelu hovořil Erik Franzen. Zaměřil se na vývoj Benešova obrazu v sudetoněmecké publicistice od konce války po současnost.


 • Druhý panel konference se zaměřil na reprezentaci Edvarda Beneše v intelektuálních kruzích, dobových médiích a veřejném prostoru obecně. Vítězslav Sommer se věnoval proměnám zobrazování Edvarda Beneše v české stranické historiografii 50. a 60. let. Adam Hudek shrnul vnímání Edvarda Beneše slovenskou historiografií druhé poloviny 20. století.
 • Petr Bednařík se věnoval obrazu Edvarda Beneše v československém filmu a televizních seriálech sedmdesátých a osmdesátých let. Jan Kober seznámil posluchače s dosud málo známou problematikou poválečného přejmenovávání jakožto nástroje protiněmecké kampaně. Rozbor vztahů a postojů Vatikánu vůči Benešovi přednesl Marek Šmíd (Jihočeská univerzita).


 • Závěrečná sekce konference se soustředila na obraz Edvarda Beneše v memoárové produkci a dobové historiografii. Milan Hauner představil Edvarda Beneše jako memoáristu.
 • Hildegard Schmollerová načrtla mnichovské trauma jako významné místo paměti českého národa, s přihlédnutím k významu a roli Edvarda Beneše.

  Příspěvek Richarda Vaška a Josefa Tomeše se zaměřil na portréty Edvarda Beneše v dosud málo neznámých memoárech politiků, kteří ho osobně znali a v různých osudových okamžicích mu stáli nablízku, případně s ním spolupracovali.

  Na úplný závěr představil Pavel Horák stenografické záznamy diskuzí aktivních účastníků únorové krize, které se uskutečnily v londýnském exilu v roce 1950.  Kompletní fotogalerie

  Call for Papers (EN)

  Call for Papers (DE)

  Oficiální pozvánka