Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Dagmar Hájková

Dagmar Hájková

Období do pařížské konference

hajkova@mua.cas.czPhDr. Dagmar Hájková, Ph.D. (narozena 1962)

1987 absolvovala Filozofickou fakultu UK Praha, obor čeština – dějepis

2007 ukončila postgraduální studium na Filozofické fakultě UK Praha, studijní program historie – české dějiny (práce Emanuel Voska v československém zahraničním odboji za první světové války: zpravodajství a propaganda)

1987–1992 oddělení novodobých dějin Národního muzea v Praze

Specializace:

české dějiny první poloviny 20. století se zaměřením na první odboj, exil a propagandu, edice Masarykovy korespondence

Studijní pobyty a účast na grantech:

1993 tříměsíční studijní pobyt na School of Slavonic and East European Studies v Londýně (Masaryk Scholarship)

1998 dvouměsíční pobyt na Institute for the Advanced Studies in the Humanities na University of Edinburgh (stipendium Mellon Foundation)

2000–2003 řešitelka (spoluřešitel Ivan Šedivý) grantu GA ČR Velká válka 1914–1918 ve světle korespondence T. G. Masaryka a Edvarda Beneše (409/01/087)

2005 měsíční pobyt v Lilly Library, Indiana University, Bloomington, (Helm Fellowship)

2005–2007 členka řešitelského týmu grantového úkolu GA ČR Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–21), (řešitel doc. PhDr. I. Šedivý, CSc.)

2010– řešitelka (spoluřešitel Richard Vašek) grantového úkolu GA ČR První republika ve světle dopisů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše (P410/10/0544)

Výběrová bibliografie:

Hájková Dagmar, Vstup Jana Masaryka do československé diplomacie, in: Jan Masaryk. Diplomat, státník, humanista, Praha 1996, s.142–152.

Hájková Dagmar, Dopis Edvarda Beneše Karlu Čapkovi z podzimu 1938, Střední Evropa, 7–8/1997, č. 72–73, s.177–189.

Hájková Dagmar, T. G. Masaryk a Charles Sarolea, Historie a vojenství, XLVII, č. 6, s. 37–57.

Hájková Dagmar, Role propagandy ve válečných aktivitách T. G. Masaryka od vypuknutí války do ledna 1917, Historie a vojenství, XLIX, 2000, č.1, s. 14–37.

Hájková Dagmar, Charlotta Garrigue Masaryková za 1. světové války, in: Charlotta G. Masaryková: Sborník příspěvků z konference ke 150. výročí jejího narození, konané 10. listopadu 2000, Praha 2001, s.187–199.

Hájková Dagmar, Vzájemná korespondence profesora T. G. Masaryka a profesora Charlese Saroley v době 1. světové války, Masarykův sborník, X, 1996–1998, s. 283–300.

Hájková Dagmar, Z dopisů T. G. Masaryka a Oldry Sedlmayerové, Masarykův sborník, X, 1996–1998, s. 318–322.

Hájková Dagmar, Masarykův exil. Svědectví dopisů, Historie a vojenství, XLXI, 2003, č. 1, s.74–86.

Hájková Dagmar, Soukup Jaroslav (ed.), Milá mama / Dear Alice. Korespondence Alice a Charlotty Masarykových 1915–1916, Praha 2001.

Broklová Eva, Hájková Dagmar, Tomeš Josef, Vašek Richard (ed.), Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní. Sborník k 70. výročí Masarykova ústavu, Praha 2002.

Hájková Dagmar, Šedivý Ivan (ed.), Korespondence T. G. Masaryk – E. Beneš: 1914–1918 Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2004.

Hájková Dagmar, Štovíček Ivan, Nováčková, Helena (ed.), Beneš a Milan R. Štefánik: Svědectví jejich dopisů, Sborník archivních prací, LIV, č. 2, 2004, s. 567–655.

Dagmar Hájková (ed.): Masaryk, T. G., Dopisy Oldře. Praha 2006.

Hájková Dagmar, Britští přátelé Československa – autority s omezeným vlivem, in: Na pozvání Masarykova ústavu 3, Praha 2007, s. 84–92.

Hájková Dagmar, Konstitutivní hodnoty české společnosti: periodikum Československá samostatnost 1915–1918, in: Na pozvání Masarykova ústavu 4, Praha 2007, s. 35–47.

Hájková Dagmar, Emanuel Voska: v pozadí politiky, in: Na pozvání Masarykova ústavu 4, Praha 2007, s. 154–165.

Hájek Jan, Hájková Dagmar, Kolář František, Lacina Vlastislav, Maršálek Zdenko, Šedivý Ivan, Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR, Praha 2008, s. 163–183.

Eiler Ferenc, Hájková Dagmar et al, Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europa 1918–1938, Prague–Budapest 2009.