Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Eva Kalivodová

Eva Kalivodová

Období do pařížské konference

kalivodova@mua.cas.czMgr. Eva Kalivodová (narozena 1980)

2005 magisterské studium, obor historie, Université Toulouse Le Mirail

2005- prezenční doktorské studium historie na Ústavu světových dějin FF UK

Specializace:

komparativní dějiny (specializace náboženské dějiny Francie-Střední Evropa); koncept hranic a identit v evropských kulturních dějinách; sociologie „první“ modernity; sociální disciplinace, dějiny každodennosti; disertační práce: „Rozdílné formy odporu proti rekatolizačnímu hnutí ve východních Čechách a v Haut-Languedoc, 1680-1800“

Studijní pobyty a účast na grantech:

2005-2006 roční stipendium pro frankofonní badatele při Francouzském ústavu pro výzkum ve společenských vědách v Praze (CEFRES)

2006-2008: odborná spolupráce na přípravě studijních materiálů pro evropský magisterský program TEMA Master Territoires européens : civilisation, nation, région et ville (kandidatura na Erasmus mundus pro obor Historie na FF UK)

2007-2010 VZ :0021620827 : České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes

2008-2010: členem mezinárodní badatelská sítě Cliohres. Net (6.rámcový program EU), pracovní skupina „ Hranice a identity“, ( číslo projektu 6.RP.: CIT3-CT-2005-006164)

Výběrová bibliografie:

KALIVODOVÁ Eva, „Frontiere confessionnelle ou spirituelle?: la construction et la déconstruction des frontieres et identités religieuses“ in Identités sans frontieres en Europe centrale, (Sborník z vědeckého semináře pořádaného 9. listopadu 2007, Université Paul Valéry) Montpellier, 2009. - v edici

KALIVODOVÁ Eva, „ Bludaři i sektáři církve pouště.Cesta českých nekatolíků k získání náboženské svobody“, Dějiny a současnost 7, 2009, s. 40-43.

KALIVODOVÁ Eva, „Crossing the confessional border: a possible path towards religious tolerance in the Bohemian and French kingdoms?" in G. Halfdanarson (ed.), Toleration and Discrimination in Historical perspective, Edizioni Plus, Pisa 2008, s. 125-146.

KALIVODOVÁ Eva, „Désert biblique : particularité des protestants français ou mode de résistance plus universelle ? Regard comparé sur les résistants religieux du Mont Lacaune et de la seigneurie de Jilemnice au XVIIIe siecle“ in Liam, Montpellier, PUM, 2008, s. 38-53.

KALIVODOVÁ Eva, „Odlesk rezistencí aneb bipolarita protireformačních politik mezi českým královstvím a Francií.Geografické a socioprofesní determinanty neboli imaginaire populaire odpůrců rekatolizace v 18. století na příkladu Jilemnického panství a vesnic pohoří Lacaune“ in : NEŠPOR Z.R.- HORSKÝ J.: Nekatolíci v Českých zemích v 18. století, Albis International, Ústní nad Labem, 2007, s. 233-253.

KLUSÁKOVÁ L., KALIVODOVÁ Eva: „Cliohres.net : Network of Excellence of the European Comission’s Sixth framework Programme – nouvelles perspectives pour le développement de la recherche et l’enseignement de l‘histoire„, in : Diaspora Histoire et Sociétés, édition du laboratoire de FRAMESPA, CNRS, Toulouse-le Mirail, 2007, s. 76-79.