Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Ota Konrád

Ota Konrád

Období ministerské

konrad@mua.cas.czPhDr. Ota Konrád (narozen 1973)

1999: absolvoval FSV UK Praha, obor Rakouská a Německá studia

1991-2000: studium filosofie na FF UK

2007: absolvoval doktorskí studium na IMS FSV UK Praha, obor "moderní dějiny"

2001-doposud: Institut mezinárodních studií FSV UK

2007-doposud: Masarykův ústava Archiv AV ČR

Studijní pobyty a účast na grantech:

2002–2004: stipendiant Nadace Roberta Bosche (Robert-Bosch-Stiftung)

Opakované studijní a badatelské pobyty (1–3 měsíce) na Vídeňské universitě v rámci stipendia Aktion Österreich

Opakované badatelské pobyty (1–2 měsíce) na Universitě Düsseldorf v rámci stipendia DAAD

2004: badatelský pobyt na Lipské universitě v rámci stipendia Robert-Bosch-Stiftung

Československo-rakouské vztahy 1918–1938 (GAČR, počátek řešení 2009)

Výběrová bibliografie:

Die Geisteswissenschaften nach den Umbruchsjahren 1918 und 1938. Die deutsche Universität in Prag und die Universität in Wien im Vergleich, in: Sabine Schleiermacher – Udo Schlagen (eds.), Wissenschaft mach Politik. Hochschule in den politischen Systembrüchen 1933 und 1945, Stuttgart 2009, 193–218.

Obnova rakouského vysokého školství v letech 1945-1955, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 2008, č. 13, 75–98.

Obraz toho druhého: české dějiny z rakouského pohledu a rakouské dějiny očima českého dějepisectví, in: Gernot Heiss – Kateřina Králová – Jiří Pešek – Oliver Rathkolb (eds.), Česko a Rakousko po konci studené války: různými cestami do nové Evropy, Ústí nad Labem 2008, 231–254.

Die Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung 1940–1945. „Wissenschaftliche Gründlichkeit und völkische Verpflichtung“, in: Ralph Melville – Stefan Albrecht – Jiří Malíř (eds.), Die „sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918–1960, München 2008, 71–95.

(spolu s Michalem Pehrem, Josefem Tomešem, Richardem Vaškem), 1918: Model komplexního transformačního procesu?, Český časopis historický106 (2008), č. 3, 735–738 [zpráva z konference].

Humanitní obory v době nacionálního socialismu. Srovnání universit v Lipsku, Vídni a v Praze, Disertační práce, IMSF FSV UK, Praha 2007, 390 s.

Obnova Rakouských universit 1945–1955, Praha 2006 (= Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, TER-001).

Die deutschen Hochschullehrer in Prag vor und nach 1938/39. Versuch einer Bestandaufnahme, in: Jerzy Kochanowski – Maike Sach (eds.), Die „Volksdeutschen“ in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität, Osnabrück 2006, 147–162.

Die böhmische/tschechische Geschichte in österreichischen Geschichtslehrbüchern, in: Heidrun Dolezel – Andreas Helmedach (eds.), Die Tschechen und ihre Nachbarn. Studien zu Schulbuch und Schülerbewusstsein, Hannover 2006, 211–232.

„…nicht mehr schuldig“. Das Fach- und Wissenschaftsverständniss des Volkskundlers Bruno Schier vor und nach 1945, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 7 (2005), 333–364.

Soudobé dějiny v Rakousku, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 8 (2005), str. 137–154.

Die Geisteswissenschaften an der Prager Universität (1938/39–1945), in: Karen Bayer – Frank Sparing – Wolfgang Woelk (eds.), Universitäten und Hochschulen im Nationalsozialismus und in der frühen Nachkriegszeit, Stuttgart 2004, 219–248.

Soudní cesta vyrovnání se s minulostí v poválečném Německu (1945–1965), in: Rozvoj české společnosti v Evropské unii. Sekce III. Média. Teritoriální studia, Praha, 2004, str. 240–257.

Eine lange Feindschaft. Die Prager Professoren Gerhard Gesemann und Erich Gierach in der Tschechoslowakei und im Nationalsozialismus, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensia 43 (2003), 173–192.

Rakouské univerzity současnosti v kontextu jejich historického vývoje, in: Jiří Pešek (ed.), Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii 3, Praha 2002, 86–103.

Philosophie (und Psychologie) an der Wiener Universität 1938–1945, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 2000, roč. 40, č. 1–2, 63–81.