Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Miroslav Kunštát

Miroslav Kunštát

Období ministerské

kunstat@mua.cas.czPhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (narozen 1959)

1977–1981: Filosofická fakulta UK v Praze, obor archivnictví-pomocné vědy historické, od r. 1979 též (nedokončené) studium nordistiky

2002–2004: doktorandské studium na FSV UK (mezinárodní teritoriální studia) pod vedením Prof. PhDr. Jana Křena, DrSc.

1983–1992: odborný pracovník – archivář v Archivu Univerzity Karlovy v Praze

1992: vědecký pracovník v Archivu Univerzity Karlovy a Ústavu dějin Univerzity Karlovy

1993–1998: odborný referent - teritoriální specialista pro německy mluvící země v Kanceláři prezidenta republiky (odboru zahraniční politiky), od r. 1998 do 31.1. 2003 externí spolupracovník politického odboru KPR

1994–doposud: akademický pracovník Institutu mezinárodních studií FSV UK

2000–2002: vedoucí katedry německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií UK – FSV

2003–2004: vědecký pracovník Výzkumného centra pro dějiny vědy – společného pracoviště ÚSD AV ČR a Univerzity Karlovy

2005–2007: proděkan fakulty sociálních věd UK pro public relations

2008: vědecký pracovník v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i.; od 1.1.2009 vedoucí Oddělení dějin Akademie věd tamtéž

Specializace:

Církevní a náboženské dějiny 20. století; dějiny vědy a akademické vzdělanosti (se zaměřením na dějiny teologie a příbuzných oborů); česko-německé a česko-rakouské vztahy po r. 1945; československá a česká zahraniční politika po r. 1945 resp. 1992; aktuální politické a sociální problémy německy mluvících zemí

Studijní pobyty a účast na grantech:

1985: studijní pobyt v univerzitním archivu na Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg

1986: studijní a přednáškový pobyt na Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut a v univerzitním archivu ve Vídni

1988: studijní a přednáškový pobyt na universitě v Pasově

1991: stipendium Konstantina Jirečka, Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien

1993–1994: stáž v sekci zahraniční politiky frakce SPD v Německém Spolkovém sněmu v Bonnu (současně studium vybraných disciplín na univerzitě v Bonnu, viz výše)

1994–2008: průběžně studijní a přednáškové pobyty v rámci programu DAAD na podporu německých a rakouských studií v ČR (celkem 16 měsíců), především na Heinrich-Heine-Universität v Düsseldorfu

2000: studijní a přednáškový pobyt na Christian-Albrechts-Universität, Kiel

2002: výuka na Philipps-Universität, Marburg/Lahn (Internationale Sommerschule)

2007: externí bloková výuka na universitě ve Vídni v rámci programu Aktion Österreich – Česká republika

2008: externí bloková výuka na univerzitě v Řezně (Regensburg) v rámci studijního bakalářského programu Česko-německá studia, zajišťovaného též UK-FSV

Výběrová bibliografie:

Staré letopisy české. Materiál a zmínky diplomatické povahy, diplomová práce obhájená na FF UK, rkp. Praha 1981, 242 s;

Institucionální vývoj českých vysokých škol vzniklých po roce 1945. Zprávy Archivu Univerzity Karlovy 7, 1985, s. 160–173;

Stavební a umělecké proměny Karolina v 19. a 20. století. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 26/1, 1986, s. 85–106.

Schola artistica Beuronensis. Nad tvorbou poslední hieratické dílny v Čechách, Památky středních Čech 2, 1987, s. 79–96, 162–166;

(spolu s: DUCHOŇOVÁ, Jindra) : Jan Evangelista Purkyně a pražská univerzita . In: Jan Evangelista Purkyně a jeho doba, Brno 1988, s. 76–82;

Monumentum Imperatoris. Pomník císaře Karla IV. na Křižovnickém náměstí v Praze. In: Právo–univerzita–společnost (rozmn. sborník k 60. narozeninám Karla LITSCHE), Praha 1989, s. 75–99; rozšířená a doplněná verze vyšla tiskem v AUC-HUCP v roce 2000 (viz níže);

Praha a Černovice 1875–1918. Hlávkovy stavby v Černovicích jako výraz duchovní a kulturní komunikace mezi Čechami a Bukovinou , Acta Polytechnica 4 (VI/2), 1990, s. 23–30.

Die Prager Burschenschaft von 1819. In: Studentische Burschenschaften und bürgerliche Umwälzung (vyd. H. ASMUS), Berlin 1992, s. 101–105;

Die Theologische Fakultät der Prager Karls-Universität nach 1945. In: Archivpraxis und Historische Forschung (vyd. K. MÜHLBERGER), Wien 1992, s. 227–238;

Prahou svatojanskou. Pražská informační služba, Praha 1992, 32 s.;

Epilog dějin teologické fakulty býv. Německé univerzity v Praze 1938–1945 . In: Traditio et Cultus. Miscellanea historica bohemica Miloslao VLK, archiepiscopo Pragensi, ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata (vyd. Z. HLEDÍKOVÁ), Praha 1993, s. 241–252;

Historické stereotypy v současných česko-rakouských vztazích . In: Český lev a rakouský orel v 19. století (vyd. Z. HOJDA a R. PRAHL), Praha 1996, s. 197–201, 329–330;

Dialogue difficile dans un cadre flou. Réflections sur les relations tchéco-allemandes aprés le “Tournant”. In: Documents – Revue des questions allemandes LI/2, 1996, s. 16–24;

Deutsch-Tschechische Beziehungen – Deutsch-Tschechischer Dialog? In: Transodra – Deutsch-Polnisches Bulletin 12–13/1996, s. 20–29 (též v polštině v v souběžném polském vydání);

Teologická fakulta 1802–1847, 1848–1882, 1882–1918 . In: Dějiny Univerzity Karlovy III/ 1802–1918, vyd. Jan HAVRÁNEK, Praha 1997, s. 32–38, 118–124, 207–213;

Česká republika a Německo před Maastrichtem II (Die Tschechische Republik und Deutschland vor Maastricht II). In: Češi a Němci cestou dialogu /Deutsche und Tschechen – Weg des Dialogs, red. R. ERHART , Praha 1997, s. 114–129;

(spolu s: ŘEZANKOVÁ, Ivona): Česko-německé vztahy po pádu železné opony. Dokumentace k česko-německým vztahům 1989–1997. S úvodem Jiřího Dienstbiera. Sešity Rady pro mezinárodní vztahy 1/1997. Praha 1997, 72 strany;

Teologická fakulta 1918–1945; Katolická teologická fakulta 1945–1990; Evangelická teologická fakulta; Husitská teologická fakulta; Obnova Karolina a dalších historických budov Univerzity Karlovy . In: Dějiny Univerzity Karlovy IV/1918–1990, vyd. Z. POUSTA a J. HAVRÁNEK, Praha 1998, s. 61–68, 341–368;

Německo a Česká republika ; In: Vztahy Spolkové republiky Německo ke státům střední Evropy od roku 1990 (, vyd. V. HANDL, J.HON, O. PICK), Praha 1998, s. 197–214;

Czech-German Re lations after the Fall of the Iron Curtain. Czech Sociological Review, 2, 6 (1998), s. 149-172;

Portrétní řada rektorů býv. Německé univerzity v Praze 1918–1945 . In: Památky Univerzity Karlovy, vyd. J. PETRÁŇ , S. 199–200, 229–231 (Katalog) + 18 obr.

Tschechen und Deutsche nach 1945. Versuche einer Annäherung in schwieriger Zeit. In: DAHM, Ch.–TEEBARTH, H-J. (Hrsg.): Die Bundesrepublik Deutschland und die Vertriebenen. Fünfzig Jahre Eingliederung, Aufbau und Verständigung mit den Staaten östlichen Europas, Bonn 2000, s. 133–144;

Monumentum Fundatoris. Pomník císaře Karla IV. k 500. výročí založení pražské univerzity. In: Acta Universitatis Carolinae Pragensis – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 40/1–2, 2000, s. 39–52;

The Theological Faculty 1802–1848;The Theological Faculty 1848–1891; The Theolgical Faculty 1891–1918; The Theological Faculty 1918–1939; The Theological Faculties 1945–1990. In: HAVRÁNEK, J.–POUSTA, Z.(edd.) A History of Charles University, Volume II (1802–1990), Prague 2001, s. 35–40, 89–91, 133–135, 205–207, 303–305;

Od Vltavy k Neckaru. Akademická peregrinace mezi pražskou a heidelberskou univerzitou v průběhu šesti staletí. In: PEŠEK, J. – TŮMA, O.(edd.), O dějinách a politice. Janu Křenovi k sedmdesátinám, Ústí nad Labem 2001, s. 71–98;

Slovenská reflexe střední Evropy a její tradice; Slovenský Visegrád; Pohledy zvenčí: Rakousko, Německo. In: VYKOUKAL, Jiří a kol.:Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce. Praha: Dokořán, 2002 (vyšlo v únoru 2003), s. 117–123, 236–267, 315–325, 351–367 + poznámky s. 379–380, 394–398, 400–402, 404–405 (celkem 78 stran), ISBN 80-86569-34-9;

Die demokratischen Umbrüche und der Prager Frühling in der Tschechoslowakei – jeweils 12 Jahre später. In: VEEN, Hans-Joachim (ed.): Nach der Diktatur . Demokratische Umbrüche im Europa – zwölf Jahre später. Köln-Weimar-Wien: Böhlau Verlag, 2003, s. 75–85, ISBN 3-412-03603-X;

Deset let bez Československa. Češi, Slováci a jejich státy z perspektivy roku 2002. In: Integrace č.1(2003), s. 19–21; dostupná též elektronická verze sub www.integrace.cz, ISSN 1212–9771;

Vor dem EU-Eintritt. Erwartungen und Probleme aus der Sicht der Tschechischen Republik.In: Zur Debatte/ Themen der Katholischen Akademie in Bayern roč.33, č.1 (2003), s. 22–24, ISSN 0179–6659;

(spolu s: KOPEČEK, Michal): „Sudetoněmecká otázka“ v české akademické debatě po roce 1989. Vyžádaná studie pro Soudobé dějiny X/3,2003, s.293–318, resumé s.442–443, ISSN 1210–7050.

Ecclesia universalis versus Ecclesia nationalis ? Cesta k rozdělení pražské teologické fakulty roku 1891. In: Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867–1918 , edd. Harald Binder–Barbora Křivohlavá–Luboš Velek (Práce z dějin vědy sv. 11), Praha 2003, s. 241–246, německé resumé s. 727–728; ISBN 80-7285-027-X, ISSN 1213-1199.

Češi, Němci a Slováci v nové střední Evropě. Stará sousedství a nové možnosti středoevropské spolupráce . Disertační práce obhájená na Institutu mezinárodních studíí UK-FSV, Praha 2004, 244 s. (publikace se připravuje pro nakladatelství Karolinum).

Moldau – Vltava. Strom im Herzen Böhmens. OST-WEST. Europäische Perspektiven, 5.Jhg., 2004, Heft 3, s. 208–215. ISSN 1439–2089.

Auf den Spuren der Praga austriaca. In: Kärnten und Böhmen/Mähren/Schlesien, Archiv für vaterländische Geschichte und Tophographie, ed. Claudia Fräss-Ehrfeld, Bd. 90, Verlag des Geschichtsvereins für Kärnten, Klagenfurt 2004, s.221–236, ISBN 3-85454-105-8.

Mezinárodní teritoriální studia (area studies) na Karlově univerzitě v Praze, Česko-slovenská historická ročenka 2003 (= sborník referátů z Českého historického fóra v Bratislavě 9.4.2003, ed. V. Goněc), Masarykova univerzita, Brno 2004, s. 201–208,ISBN 80-210-3298-7 (brož.)

Bilder der Vergangenheit in den Reden der ersten drei kommunistischen Präsidenten der Tschechoslowakei. In: Cornelissen, Christoph – Pešek, Jiří – Holec, Roman (Hg.), Diktatur – Krieg – Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945 (Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Bd. 13, Klartext-Verlag, Essen 2005, s. 149–171, ISBN 3-89861-430-1;

Česko-rakouské paralely: sbližování sousedů, které není přímočaré. In: O. Pick – V. Handl (eds.), Zahraniční politika České republiky 1993–2004. Úspěchy, problémy a perspektivy, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 2004, s. 83–90, ISBN 80-86506-39-8;

Die neuere böhmische und mährische Kirchengeschichte in der sudetendeutschen Geschichtsschreibung nach 1945. In: Kostlán, Antonín – Velková, Alice (edd.), Wissenschaft im Exil. Die Tschechoslowakei als Kreuzweg 1918–1989 (Práce z dějin vědy – Studies in the History of Sciences and Humanities, sv. 17), G plus G, Praha 2004, s. 154–167; ISBN 80-86103-81-1 (G plus G), ISSN 1213-1199;

Die neue Ostpolitik der BRD und die Tschechoslowakei. In: Fiszer, Józef – Holzer, Jerzy (eds.), Recepcja Ostpolitik w RFN i w krajach bloku komunistycznego (Polska, ZSRR, NRD, Czechosłowacja, Węngry), Instytut Studiów Politicznych Polksiej Akademii Nauk – Fundacja im. Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, Warszawa 2004, s. 43–53; ISBN 83-88490-65-6;

(spolu s: KOPEČEK, Michal) Die so genannte sudetendeutsche Frage im tschechischen akademischen Diskurs nach 1989. In:Reif, Elisabeth – Schwarz Ingrid (Hrsg.), Zwischen Konflikt und Annäherung. Ein interdisziplinäres Friedensprojekt zum Thema „Interkulturelle Kommunikation“ mit Tschechien, Wien-St.Pölten 2005, s. 84–114 ; ISBN 3-9501771-1-6;

Před branami Výstaviště. Glosy ke stavebnímu a uměleckému rozvoji Prahy 7 na sklonku 19. století. In: Svatoš, Michal – Velek, Luboš – Velková, Alice – Godsey, William D., Jr. – Melville, Ralph (edd.), Magister Noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Praha, Karolinum 2005, s. 565–572 ; ISBN 80-246-0753-0;

Politischer Katholizismus und Kommunismus in der Tschechoslowakei. In: Pešek, Jiří – Kaiserová, Kristina (edd.), Viribus unitis. Nedosti bylo Jana Křena (Janu Křenovi k pětasedmdesátinám), Ústí nad Labem, Albis international 2005 [vyšlo 2006], s. 247–260; ISBN 80-86971-03-1 ; EAN 978-80-86971-03-2;

Katolicismus mezi universalismem, partikularismem a autonomií. Příspěvek k typologii středoevropské náboženské kultury, Pražské sociálně vědní studie (Prague Social Science Studies), Teritoriální řada TER-022 (2006), Praha 2006, 40 stran; ISSN 1801-5999.

Soudobé církevní dějiny („kirchliche Zeitgeschichte“) v německy mluvících zemích a jejich aktuální témata, Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia (AUC-ST), Sv. VIII, 2005 [vyšlo 2006] = sborník prací IMS FSV UK Současná situace historiografií soudobých dějin v Evropě a USA (uspořádal Jiří Pešek), příspěvky ze stejnojmenné konference, konané v rámci výzkumného záměru AD MSM 112300001. Praha, Karolinum 2006, s. 117–130; ISBN 80-246-1238-0; ISSN 1213-4449;

Ke vztahu katolické a sudetoněmecké identity mezi světovými válkami a po roce 1945. In: K. Kaiserová – M. Veselý (eds.), Národ místo Boha – v 19. a první polovině 20.století. Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem 2006 (vyšlo v lednu 2007), s. 181–191, ISBN 80-7044-777-X.

Fremd- und Feindbilder der Deutschen in der tschechischen innenpolitischen Instrumentalisierung nach 1989. In: Bingen, Dieter – Loew, Peter Oliver – Wóycicki, Kazimierz (Hgg.), Die Destruktion des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremd- und Feindbilder – Polen, Tschechien, Deutschland und die Niederlande im Vergleich, 1900–2005 (= Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt, Hgg. von D. Bingen und P. O. Loew, Bd. 24), Wiesbaden, Harrasowitz Verlag 2007, s. 114–128; ISSN 0945-5515; ISBN 978-3-447-05488-1.

(spolu s: KOPEČEK, Michal): Die Zwangsumsiedlung der Sudetendeutschen als Thema der tschechischen akademischen Debatte. In: Faulenbach, Bernd – Jelich, Franz-Josef (Hgg.), „Transformationen“ der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989 (= Geschichte und Erwachsenenbildung, Hgg. von B. Faulenbach und F.-J. Jelich, Bd. 21), Essen, Klartext Verlag 2006 (vyšlo v únoru 2007), s. 139–166; ISBN 978-3-89861-755-0.

(spolu s: LEMBERG, Hans): Zur tschechischen Erinnerungskultur. In: Faulenbach, Bernd – Jelich, Franz-Josef (Hgg.), „Transformationen“ der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989 (= Geschichte und Erwachsenenbildung, Hgg. von B. Faulenbach und F.-J. Jelich, Bd. 21), Essen, Klartext Verlag 2006 (vyšlo v únoru 2007), s. 113–123; ISBN 978-3-89861-755-0.

(spolu s: PEŠEK, Jiří – LEMBERG, Hans): Der Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit und ihren Opfern seit 1989. In: Faulenbach, Bernd – Jelich, Franz-Josef (Hgg.), „Transformationen“ der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989 (= Geschichte und Erwachsenenbildung, Hgg. von B. Faulenbach und F.-J. Jelich, Bd. 21), Essen, Klartext Verlag 2006 (vyšlo v únoru 2007), s. 165–187; ISBN 978-3-89861-755-0.

Nová německá vláda a morálně-historická dimenze česko-německých vztahů. Mezinárodní vztahy, roč. 42 (2007), čís. 1, s. 48–65; ISSN-0323-1844.

Platnost Postupimské dohody při jednání o deklaraci. In: Loužek, Marek (ed.), Česko-německá deklarace. Deset let poté (s předmluvou Václava Klause). Sborník Centra pro ekonomiku a politiku Ekonomika–právo–politika sv. 57 (2007), Praha, CEP 2007, s. 135–145; ISBN 978-80-86547-66-4; ISSN 1213-3299.

Österreich und seine Nachbarn: die Tschechoslowakei. In: Koch, Klaus – Rauscher, Walter – Suppan, Arnold – Vyslonzil, Elisabeth (Hgg.), Von Saint-Germain zum Belvedere. Österreich und Europa 1919–1955 (Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918–1938, ADÖ, Hg. von A. Suppan, Sonderband), Wien – München 2007, s. 221–237; Verlag für Geschichte und Politik in Veritas Bildungsverlag, Wien: ISBN 978-3-7028-0441-1, současně Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München: ISBN 978-3-486-58378-6.

Poválečné obrazy minulosti u prvních tří komunistických prezidentů. In: Cornelißen, Christoph – Holec, Roman – Pešek, Jiří (eds.), Diktatura – válka – vyhnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945, Ústí nad Labem, Česko-německá komise historiků /Albis International 2007, s. 139–158. ISBN 978-80-86971-33-9.

Widerspruch von Tradition und Moderne ? Prolegomena zum Verhältnis von sudetendeutscher Identität und Katholizismus im 20. Jahrhundert. In: Zückert, Martin – Hölzlwimmer, Laura (Hgg.), Religion in den böhmischen Ländern 1938–1948. Diktatur, Krieg und Gesellschaftswandel als Herausforderungen für religiöses Leben und kirchliche Organisation (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 115), München, R. Oldenbourg Verlag 2007, s. 49–71. ISBN 978-3-486-58375-5.

„Sudetendeutsche“ Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der ehemaligen Deutschen Universität in Prag. In: Albrecht, Stefan – Malíř, Jiří – Melville, Ralph (Hgg.), Die „sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918–1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen Kommission der Sudetenländer (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 114), München, R. Oldenbourg Verlag 2007 (vyšlo 2008), s. 61–70. ISBN 978-3-486-58374-8.

K současné německé reflexi sekularizačního paradigmatu. Církevní dějiny, roč. 1 (2008), čís. 1, s. 12–35. ISSN 1803-0068.

Katolicismus mezi universalismem, partikularismem a autonomií – příspěvek k typologii středoevropské náboženské kultury. Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia XIII (2008), s. 249–282. ISSN 1213-4449.

Rozdělení Československa. In: Heiss, Gernot – Králová, Kateřina – Pešek, Jiří – Rathkolb, Oliver (eds.), Česko a Rakousko po konci studené války. Ústí nad Labem, Kristina Kaiserová – Albis international 2008, s. 23–40. ISBN 978-80-86971-95-7.

(spolu s: HANDL, Vladimír): Střední Evropa v zahraniční politice České republiky. In: Heiss, Gernot – Králová, Kateřina – Pešek, Jiří – Rathkolb, Oliver (eds.), Česko a Rakousko po konci studené války. Ústí nad Labem, Kristina Kaiserová – Albis international 2008, s. 61–78. ISBN 978-80-86971-95-7.

Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung 1918–1938/1945. In: Schulze Wessel, Martin – Zückert, Martin (eds.): Handbuch der Religions- und Kirchegeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. München – Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2009, s. 237–266. ISBN 978-3-486-58957-3.

Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung 1945–1990. In: Schulze Wessel, Martin – Zückert, Martin (eds.): Handbuch der Religions- und Kirchegeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. München – Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2009, s. 787–808. ISBN 978-3-486-58957-3.

Role křesťanských církví v rekonciliačních procesech ve střední Evropě – polsko-německý a česko-německý případ. Mezinárodní vztahy 44 (2009), č.3, s. 5-32. ISSN-0323-1844.

Historikové mezi Prahou a Vídní. Česko-rakouská komise historiků a její předchůdci. Práce z dějin Akademie věd 1 (2009), č.1, s. 1-15. ISSN 1803-9448.

Sekularizační paradigma a moderní církevní a náboženské dějiny. In: Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. Brno – Matice Moravská a Historický ústav AV ČR, v.v.i. 2009 (Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 10), s. 13-31. ISBN 978-80-86488-55-4, současně též ISBN 978-80-7286-144-6.

Die Teilung der Tschechoslowakei. In: Heiss, Gernot – Králová, Kateřina – Pešek, Jiří – Rathkolb, Oliver (Hrsg.), Tschechien und Österreich nach dem Ende des Kalten Krieges. Auf getrennten Wegen ins neue Europa. Ústí nad Labem, Kristina Kaiserová – Albis international 2009, s. 247-266. ISBN 978-80-86971-91-9.

spolu s: HANDL, Vladimír: Mitteleuropa in der Außenpolitik der Tschechischen Republik. In: Heiss, Gernot – Králová, Kateřina – Pešek, Jiří – Rathkolb, Oliver (Hrsg.), Tschechien und Österreich nach dem Ende des Kalten Krieges. Auf getrennten Wegen ins neue Europa. Ústí nad Labem, Kristina Kaiserová – Albis international 2009, s. 287-304. ISBN 978-80-86971-91-9.

Emil Utitz (1883-1956). mua.cas.cz – Zpravodaj Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v.v.i., 1 (2009), s. 26-29. ISSN 1803-8743 (Print); ISSN 1803-8751 (Online).