Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

Jana Malínská

Jana Malínská

Období ministerské

malinska@mua.cas.czPhDr. Jana Malínská, Ph.D. (narozena 1958)

1982 absolvoval Filozofickou fakultu UK Praha, obor historie

2007 ukončila postgraduální studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, studijní program: historie – české dějiny (disertace: České ženské hnutí v zápase o politické zrovnoprávnění žen. Role spolků a politických stran v letech 1890–1914. Praha: Ústavu českých dějin FF UK, 2007, 456 s.)

1982–1994 odborný pracovník – Muzeua skla a bižuterie v Jablonci n. Nisou, IVVK ČSAV, Vojenského historického archivu, Centra germanistických studií FSV Univerzity Karlovy

1996–2007 odborný pracovník v Masarykově ústavu AV ČR

2008–dosud vědecký pracovník v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i.; 13. 11. 2007 obhajoba disertace: České ženské hnutí v zápase o politické zrovnoprávnění žen. Role spolků a politických stran v letech 1890–1914. Praha: Ústav českých dějin FF UK, 2007.

Specializace:

České dějiny 19. a počátku 20. století se zaměřením na české ženské hnutí a německé ženské hnutí v Čechách, ediční práce – Spisy TGM

Studijní pobyty a účast na grantech:

1993 tříměsíční studijní pobyt na univerzitě v Düsseldorfu

2000–2004 řešitelka grantu Ministerstva kultury ČR, identifikační kód projektu: DA00P01OLK001 (Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle (1875–1937). Elektronická adresa dokumentu: www.mua.cas.cz/databaze/databaze.html.

Do 2007 Katedra společenských věd Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem: participace v přednáškovém cyklu Život a dílo T. G. Masaryka.

2008–2013 Ústav českých dějin FF UK; specializační přednášky k českému ženskému hnutí a k českým politickým stranám druhé poloviny 19. a počátku 20. století

Výběrová bibliografie:

MALÍNSKÁ Jana, Československo-rakouské vztahy v meziválečném období, in: Dějepis a kritické myšlení. X. letní škola historie (Sborník textů a přednášek), Praha, Porta linguarum 1998, s. 49–57.

MALÍNSKÁ Jana, Bibliografie prací T. G. Masaryka a o T. G. Masarykovi za léta 1996–1998, in: Masarykův sborník X, 1996–1998, Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2000, s. 433–446.

MALÍNSKÁ Jana, Odraz požadavku všeobecného volebního práva žen v Národních listech 1906–1908, in: Charlotta G. Masaryková : sborník příspěvků z konference ke 150. výročí jejího narození konané 10. listopadu 2000, Marie L. Neudorflová (ed.), Praha: Masarykův ústav Akademie věd ČR, 2001, s. 153–169.

MALÍNSKÁ Jana, Protichůdné názory české společnosti na vzdělávání dívek a žen v 19. století, in: F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 25. a 26. dubna 2003 v Semilech, Ivo Navrátil (ed.), Semily, Státní okresní archiv, 2003, s. 166–181.

MALÍNSKÁ Jana, Masarykův pohled na vztah Čechů a Němců ve vídeňských časopisech, in: Češi a Němci v pojetí a politice T. G. Masaryka. Sborník referátů z mezinárodní konference. Marie L. Neudorflová; Jana Malínská (eds.), Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2004, s. 62–97.

MALÍNSKÁ Jana, Vzdělání – jeden z předpokladů umělecké orientace a tvorby žen, Sborník příspěvků z mezinárodní konference ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy konané ve dnech 11. a 12. října 2005, Marcela Šášinková, Tamara Čapková, Věra Slavíková (eds.), Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2005, s. 31–46.

MALÍNSKÁ Jana, Do politiky prý žena nesmí – proč? Vzdělávání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století, Praha: Slon; Libry, 2005, 174 s.

MALÍNSKÁ Jana, Potřeba personální bibliografie Tomáše Garrigua Masaryka, in: Masarykův sborník XIII. 2004–2006, Jan Gebhart, Jan Kuklík, Josef Tomeš (eds.), Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR a Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2006, s. 313–319.

MALÍNSKÁ Jana, BRABEC Jiří a kol. Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle (1875–1937), Praha: Masarykův ústav AV ČR, listopad 2008. Velikost souboru: 14,8 MB. www.mua.cas.cz/databaze/databaze.html

MALÍNSKÁ Jana, Financování českého dívčího gymnázia Minervy, spolku pro ženské studium, Moderní dějiny, 2009, roč. 17, č. 1, s. 1–33.

MALÍNSKÁ Jana, Volební právo žen do říšské rady, českého zemského sněmu a obcí v letech 1848–1914, Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století. Centre. Journal for interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries, 2009, roč. 1, č. 1, červen, s. 24–57.

MALÍNSKÁ Jana, Všeobecné hlasovací právo – motivace, metody, spory, výsledky, in: Masarykův sborník XIV, Jan Gebhart, Jan Kuklík, Josef Tomeš (eds.), Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR a Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2009, s. 191–221.

MALÍNSKÁ Jana, Česká žena 1860–1914, in: Ženy ve spektru civilizací. K proměnám postavení žen ve vývoji lidské společnosti, Josef Tomeš (ed.), Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, s. 47–52.

MALÍNSKÁ Jana, Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle (1875–1937), Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, srpen 2010. Elektronická adresa dokumentu: www.mua.cas.cz/databaze/databaze.html. Počet záznamů: 28.699.

České křižovatky evropských dějin 1918–1938–1948–1968. 1918: Model komplexního transformačního procesu?, Lucie KOSTRBOVÁ; Jana MALÍNSKÁ a kol. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2010.

MALÍNSKÁ Jana, Die tschechischen Frauenvereine in Böhmen und ihre Finanzierungsquellen (Fallstudie), Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in 19th and 20th Century in the Central Europe, Milan HLAVAČKA; Magdaléna POKORNÁ; Tomáš W. PAVLÍČEK et alii. Prague: The Institute of History, 2010, s. 479–505.

MALÍNSKÁ Jana, Národní a demokratický aspekt v českém ženském hnutí, České křižovatky evropských dějin 1918–1938–1948–1968. 1918: Model komplexního transformačního procesu? Lucie KOSTRBOVÁ; Jana MALÍNSKÁ a kol. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2010, s. 153–168.

MALÍNSKÁ Jana (ed.), MASARYK T. G., Politika vědou a uměním. Texty z let 1911–1914, Praha: Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2011, 575 s. (Spisy 28).

MALÍNSKÁ Jana, Peripetie českého ženského hnutí 1860–1914, Identity v českých zemích 19. a 20. století. Hledání a proměny. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 2012, s. 159–191.

MALÍNSKÁ Jana (ed.), LUDWIG Emil, Duch a čin. Rozmluvy s Masarykem, Praha: Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 2012, 328 s. (Spisy 38).

MALÍNSKÁ Jana, „My byly, jsme a budeme!“ České ženské hnutí 1860–1914 a idea českého národa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, 250 s.

MALÍNSKÁ Jana, Žena v politice: (ne)žádoucí. Olga Stránská-Absolonová, in: Ženy a politika (1890–1938), Marie Bahenská a Jana Malínská (edd.), Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR v. v. i., 2014, s. 144–168.

MALÍNSKÁ Jana a TOMEŠ Josef, Der Abgeordnete lebt nicht von Politik allein. Aus den Anfangsjahren des tschechoslowakischen Parlamentsrestaurants, in: Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860–1990, Adéla Gjuričová, Andreas Schulz, Luboš, Velek, Andreas Wirsching (edd.), Berlin: Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. V., Berlin; Droste Verlag GmbH, Düsseldorf, 2014, s. 211–230.

MALÍNSKÁ Jana, Marie Červinková-Riegrová – bytost politická. O několika událostech, jež se dotýkaly historie českého národa, Historička československé demokracie. K životnímu jubileu Evy Broklové. Ad honorem eruditorum, sv. 1, Praha: Masarykův ústav a Archiv AVČR, v. v. i. 2014, s. 118–145.