Aktuality:

5.5.2014| Aktální přednášky z cyklu Více...

ivan šedivý

Ivan Šedivý

Období do pařížské konference

sedivy@mua.cas.czProf. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (narozen 1959)

1983 absolvoval Filozofickou fakultu UK Praha

1989 ukončil postgraduální studium (Ústav československých a světových dějin ČSAV, obor československé dějiny)

1984–1985: odborný pracovník Ústavu československých a světových dějin ČSAV

1985–1989: vědecký aspirant Ústavu československých a světových dějin ČSAV

1989–1990: vědecký pracovník Ústavu československých a světových dějin ČSAV

1990–1996: vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR

1992-doposud: externí pedagog Ústavu českých dějin FF UK

1996–2002: vědecký pracovník Historického ústavu Armády ČR

2003: vedoucí redaktor revue Dějiny a současnost

2003–2005: ředitel Masarykova ústavu Akademie věd České republiky

2006: ředitel sloučeného Masarykova ústavu – Archivu AV ČR

2007–2010: ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i.

2010-doposud: proděkan pro vědu Filozofické fakulty UK Praha

Specializace:

dějiny ČSR 1918–1938, zejména politické dějiny dvacátých let; Velká válka 1914–1918 a české země za Velké války; vojenské dějiny habsburské monarchie 1789–1918 a teoretické problémy vojenských dějin

Studijní pobyty a účast na grantech:

1992: „Stipendium Konstantina Jirečka“ při Rakouském ústavu pro jižní a východní Evropu (Vídeň)

1993: „Go West“ stipendium Komise Evropských společenství pro vědu a výzkum (Oxford, University of Oxford, St. Edmund Hall)

1995: stipendijní pobyt Rakouského ústavu pro jižní a východní Evropu (Vídeň); krátkodobé studijní pobyty (Central European University Budapest, Collegium Carolinum München, pravidelné pobyty ve Vídni v rámci grantových projektů

Výběrová bibliografie:

ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, české země a velká válka 1914–1918. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 492 s.

HÁJKOVÁ, Dagmar a ŠEDIVÝ Ivan. T. G. Masaryk – Edvard Beneš 1914–1918: Korespondence. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2004. 353 s. (50 % podíl na přípravě edice)

KOLDINSKÁ, Marie a ŠEDIVÝ, Ivan. Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 579 s. (50 % podíl na přípravě knihy)

ŠEDIVÝ, Ivan. Sdružení Čechů a Slováků z Ruska a československá vláda 1919–1929: (Podpory, subvence, dotace, odškodnění). Československý časopis historický, 1988, roč. 36, č. 2, s. 212–237.

ŠEDIVÝ, Ivan. Gajdova aféra 1926–1928. Český časopis historický, 1994, roč. 92, č. 4, s. 732–758.

ŠEDIVÝ, Ivan. Vznik Nezávislé jednoty československých legionářů. Historie a vojenství, 1996, roč. 45, č. 6, s. 47–61.

ŠEDIVÝ, Ivan. Zeď mezi odbojem domácím a zahraničním: (Z legionářských sporů o odbojové zásluhy). Historie a vojenství, 1998, roč. 47, č. 6, s. 84–93.

ŠEDIVÝ, Ivan. Branou válečné historie na kolbiště ostatních věd vojenských? Historie a vojenství, 1998, roč. 47, č. 5, s. 124–136.

ŠEDIVÝ, Ivan. Velká válka 1914–1918: Pokus o rekapitulaci. Český časopis historický, 1998, roč. 96, č. 1, s. 1–25.

ŠEDIVÝ, Ivan. České loajální projevy 1914–1918: Malá textová sonda. Český časopis historický, 1999, roč. 97, č. 2, s. 293–310.

ŠEDIVÝ, Ivan. Rakousko-uherská válečná propaganda 1914–1918. Historie a vojenství, 2000, roč. 49, č. 1, s. 38–55.

ŠEDIVÝ, Ivan. Czech Military Historiography 1989–2002: Themes, Methods, Peoples, Problems, Contexts. Historie a vojenství / History and Warfare, 2002, Special Issue, s. 199–246.

ŠEDIVÝ, Ivan. Česká historiografie vojenství 1989–2002: Témata, metody, osobnosti, problémy, kontexty. Český časopis historický, 2002, roč. 100, č. 4, s. 868–901.

ŠEDIVÝ, Ivan. Legionářská republika?: K systému legionářského zákonodárství a sociální péče v meziválečné ČSR. Historie a vojenství, 2002, roč. 51, č. 1, s. 158–184.

ŠEDIVÝ, Ivan. T. G. Masaryk a Edvard Beneš: osobnosti a práce mezi řádky dopisů. Historie a vojenství, 2003, roč. 52, č. 1, s. 9–16.

KOLDINSKÁ, Marie, ŠEDIVÝ, Ivan. Budoucí historici učitelé, byznysmeni, novináři. Pro koho by měla být vysokoškolská výuka historie. Dějiny – Teorie – Kritika, 2004, roč. 1, č. 2, s. 325–330.

ŠEDIVÝ, Ivan. Zur Loyalität der Legionäre in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. In Martin Schulze Wessel. Loylitäten in der Tschechoslowakischen Republik 1918–1938. Politische, nationale und kulturelle Zugehörigkeiten. München: R. Oldenbourgh Verlag, 2004. S. 141–152.

ŠEDIVÝ, Ivan. Zwischen Wissenschaft, Ideologie und Politik. Edvard Beneš in der tschechischen Historiographie nach 1945. In Geschichtsschreibung zu den böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert. Hrg. Ch. Brenner, K. E. Franzen, P. Haslinger, R. Luft. München: Oldenbourg 2006, s. 243–252.

ŠEDIVÝ, Ivan. Družina československých legionářů v počátcích legionářského hnutí v Československu. In Sborník k dějinám 19. a 20. století. 13. Praha: Historický ústav AV ČR, 1993. S. 93–113.

ŠEDIVÝ, Ivan. Rakousko-uherská branná moc a problém československých legionářů 1914–1918. In Moderní dějiny. 1. Praha: Historický ústav AV ČR, 1993. S. 99–119.

ŠEDIVÝ, Ivan. Velká Británie a tajná mírová jednání s Rakouskem-Uherskem ve Švýcarsku 1917/1918. In Opat, Jaroslav. První světová válka, moderní demokracie a T. G. Masaryk: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané Ústavem T. G. Masaryka ve dnech 22.–24. září 1994 na zámku v Liblicích u Mělníka. Praha: Ústav T. G. M., 1995. S. 115–127.

ŠEDIVÝ, Ivan. Legionáři a československá armáda 1918–1938. In Dejmek Jindřich a Hanzal Josef. České země a Československo v Evropě XIX. a XX. století: Sborník prací k 65. narozeninám prof. dr. Roberta Kvačka. Praha: Historický ústav AV ČR, 1997. S. 209–230.

ŠEDIVÝ, Ivan. Zborov a rakousko-uherská monarchie. In Jan Galandauer a Petr Hofman a Ivan Šedivý. Zborov 1917–1997. Praha: Avis, 1997. S. 38–47.

ŠEDIVÝ, Ivan. Vznik Československa: (Možné roviny pohledu). In Valenta, Jaroslav a Voráček, Emil a Harna, Josef. Československo 1918–1938: Osudy demokracie ve Střední Evropě. 2. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. S. 509–512.

ŠEDIVÝ, Ivan. „Idea státu československého“ a otázky „čechoslovakismu“. In Pekník Miroslav a kolektív. Pohľady na slovenskú politiku. Bratislava: Veda, 2000. S. 563–568.

ŠEDIVÝ, Ivan. Krása napoleonského manévru. In Šedivý, Ivan a Bělina, Pavel a Vilím, Jan a Vlk, Jan. Napoleonské války a české země. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. S. 161–171.

ŠEDIVÝ, Ivan. Věda a válka v kontextu soudobého českého bádání o Velké válce. In Práce z dějin vědy. Sv. 3. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy v nakladatelství Arenga, 2002. S. 13–18.

ŠEDIVÝ, Ivan. Opoždění vlastenci: česká národní identita, armáda a brannost v českých vojenských časopisech druhé poloviny 19. století. In Klápště Jan a Plešková Eva a Sekyrka Tomáš. Dějiny ve věku nejistot: Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2003. S. 276–285.

ŠEDIVÝ, Ivan. První světová válka a zhroucení křesťanských hodnot. In Křesťanské hodnoty v české politice. Obzory. Časopis pro křesťanskou a konzervativní politiku, 2004, roč. 1, č. 1, s. 9–15.

ŠEDIVÝ, Ivan. Rakousko-Uhersko a jeho cesta k Sarajevu a k válce. In Loužek Martin. Mezinárodní terorismus – nový nebo starý fenomén? Devadesát let od sarajevského atentátu. Praha: CEP 2004. S. 83–89.

ŠEDIVÝ, Ivan. Občanská společnost a armáda v letech 1848–1849. Český případ. In Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 2004. S. 54–59

KOLDINSKÁ, Marie a ŠEDIVÝ, Ivan. Smíchovský tank. Jsem zvláštní pomník, a já to vím. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 2005, roč. 27, č. 1, s. 10.

KOLDINSKÁ, Marie a ŠEDIVÝ, Ivan. Hrob Neznámého vojína. Copak si myslíte, že jsem chtěl zdechnout? Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 2005, roč. 27, č. 2, s. 10.

KOLDINSKÁ, Marie a ŠEDIVÝ, Ivan. Válečníkova láska. Vycpaný kůň Albrechta z Valdštejna. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 2005, roč. 27, č. 5, s. 12.

ŠEDIVÝ, Ivan. The changing image of heroism and the military ideal in nineteenth-century Austria – The changing image of heroism and the military ideal in nineteenth-century Austria. In Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Ed. Michal Svatoš, Luboš Velek, Alice Velková. Praha: Nakladatelství Karolinum 2005. S. 507–516.

ŠEDIVÝ, Ivan. Silní jedinci nebo anonymní moc? K povaze československé demokracie v počátcích první republiky. In Na pozvání Masarykova ústavu.3. Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR, v. v. i. 2007. S. 6–10.

KOLDINSKÁ, Marie a ŠEDIVÝ, Ivan. „Pořádně to chlapy změní, když opouštěj´ opevnění.“ Variace mnichovského mýtu. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 2007, roč. 29, č. 9, s. 14–16.

ŠEDIVÝ, Ivan. Liblické konferenční centrum v letech 1952–1989. In Akademický bulletin, 2007, č. 10. S. 8–10.

ŠEDIVÝ, Ivan. Paměti Emanuela Salomona svobodného pána z Friedbergu – Mírohorského jako pramen k mentalitě rakouského (rakousko-uherského) důstojníka. In Per saecula ad tempora nostra II. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Ed. Jiří Mikulec, Miloslav Polívka. Praha: HIU AV ČR 2007, s.

ŠEDIVÝ, Ivan. T. G. Masaryk: zrozen k mýtu. „Chudý chlapec, který se proslavil. In Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, roč. 29, 2007, č. 1, s. 14–16.

HÁJEK, Jan, ŠEDIVÝ, Ivan. Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921). In Jan Hájek, Dagmar Hájková, František Kolář, Vlastislav Lacina, Zdenko Maršálek, Ivan Šedivý, Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 2008. S. 9–15.

ŠEDIVÝ, Ivan. Legionáři a mocenské poměry v počátcích ČSR. In Jan Hájek, Dagmar Hájková, František Kolář, Vlastislav Lacina, Zdenko Maršálek, Ivan Šedivý, Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 2008. S. 16–28.

ŠEDIVÝ, Ivan. K otázce kontinuity nositelů státní moci: jmenování vedoucích úředníků v kompetenci ministerstva vnitra v letech 1918–1921. In Jan Hájek, Dagmar Hájková, František Kolář, Vlastislav Lacina, Zdenko Maršálek, Ivan Šedivý, Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918–1921). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 2008. S. 184–197.

ŠEDIVÝ, Ivan. La mémorie de la Grande Guerre et la société tcheque. In Les Tcheques et les Belges: une historie en miroir. Ed. Sarah Flock, Jiří Kocian, Jan Rubeš, Oldřich Tůma. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a le Centre d´Étude tcheques, Université libre de Bruxelles 2008. S. 79–83.

ŠEDIVÝ, Ivan. Za Československou republiku. Historický ústav ČSAV na pomoc škole. Praha: Fortuna 1991, 1993.

KOLÁŘ, František a kol., Politická elita meziválečného Československa 1918–1938: Kdo byl kdo za první republiky. Praha 1998. (10 % podíl na biografickém slovníku)

GALANDAUER, Jan a HOFMAN, Petr a ŠEDIVÝ, Ivan. Zborov 1917–1997. Praha: Avis, 1997. 160 s. (40 % podíl na redakční a ediční přípravě sborníku)

ŠEDIVÝ, Ivan. „Pražské děti“. 300 let od založení 28. pěšího pluku: Sborník příspěvků. Praha: Avis 1998. 135 s.

ŠEDIVÝ, Ivan a BĚLINA, Pavel a VILÍM, Jan a VLK, Jan. Napoleonské války a české země. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 302 s. (30 % podíl na redakční a ediční přípravě sborníku)

GEBHART, Jan a ŠEDIVÝ, Ivan. Česká společnost za velkých válek 20. století (pokus o komparaci). Praha: Karolinum 2003. 312 s. (50 % podíl na redakční a ediční přípravě sborníku)

HÁJEK, Jan a ŠEDIVÝ, Ivan a TOMÁŠ, Filip. Na pozvání Masarykova ústavu. 3. Praha: Masarykův ústav – Archiv AV ČR, v. v. i. 2007. (30 % podíl na přípravě sborníku.